Przepisy

ZKM Szczytno

Wersja do wydruku: Regulamin

 

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY, BAGAŻU RĘCZNEGO I ZWIERZĄT AUTOBUSAMI ZAKLADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa warunki przewozu osób, rzeczy, bagażu ręcznego oraz zwierząt w miejskiej komunikacji zbiorowej realizowanej przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Szczytnie Sp. z o.o.

2. Ilekroć w regulaminie mowa o: - „autobusie” – rozumie się przez to autobusy Zakładu Komunikacji Miejskiej w Szczytnie Sp. z o.o. – „zakładzie komunikacji” rozumie się przez to Zakład Komunikacji Miejskiej w Szczytnie Sp. z o.o. – „przewozie” - rozumie się przez to przewóz osób, rzeczy, bagażu ręcznego oraz zwierząt realizowany przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Szczytnie Sp. z o.o. w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z póz. zm.).

 

§ 2

Do przestrzegania niniejszego regulaminu obowiązani są: - pasażerowie korzystający z przewozu autobusami, - kierowca autobusu, - personel kontroli ruchu i biletów.

 

§ 3

1. Uwagi i wskazówki kierowcy autobusu oraz personelkontroli ruchu i biletów powinny być kierowane do pasażerów w sposób taktowny i uprzejmy.

2. Kierowca autobusu, personel kontroli ruchu i biletów obowiązani są do udzielenia, na żądanie pasażera informacji dotyczących przewozu w szczególności co do godzin odjazdu autobusu z przystanku początkowego, kierunku jazdy, itp.

3. W każdym autobusie powinna znajdować się informacja, gdzie i do kogo pasażerowie mogą kierować skargi i wnioski dotyczące działalności zakładu komunikacyjnego.

 

§ 4

Pasażer odpowiada wobec zakładu komunikacyjnego za szkody w autobusie, powstałe w skutek uszkodzenia lub zniszczenia, z jego winy.

 

§ 5

1. Zakład komunikacyjny nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw w ruchu albo zmian kierunku jazdy spowodowanych siłą wyższą, przyczynami natury techniczno – eksploatacyjnej, zarządzeniem organów ruchu drogowego lub innych kompetentnych organów.

2. Bilet ważny jest w autobusie, w którym został skasowany, na całym kursie danej linii. Poprzez kurs należy rozumieć przejazd danej linii w jednym kierunku pomiędzy przystankami.

3. W razie awarii lub uszkodzenia autobusu w czasie jazdy pasażerowi posiadającemu bilet przysługuje prawo kontynuowania jazdy na podstawie tego samego biletu następnym autobusem tej samej linii przebiegającej tą samą trasą, albo autobusem zastępczym podstawionym przez zakład komunikacyjny.

 

§ 6

1. Znalazca rzeczy pozostawionej w autobusie powinien przekazać te rzeczy kierowcy autobusu. Znalazcy przysługuje prawo sprawdzenia, czy rzecz ta została przez kierowcę autobusu przekazana do biura rzeczy znalezionych w ZKM Szczytno Sp. z o.o.

2. Tryb postępowania z rzeczami znalezionymi w autobusach regulują odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ II

PRZEWÓZ OSÓB

 

§ 7

Zakład komunikacyjny zobowiązany jest umieścić w autobusach informacje o taryfie przewozowej, uprawnieniach osób do opłaty ulgowej, bezpłatnych przewozów oraz wysokości opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu.

 

§ 8

1. Wsiadanie do autobusu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach i po całkowitym zatrzymaniu się autobusu.

2. Wsiadanie do autobusu na przystankach końcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy. W tym czasie pasażerowie nie mogą przebywać w pojeździe.

3. Kierowca autobusu po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy zobowiązany jest niezwłocznie podjechać autobusem do przystanku dla wsiadających w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcia miejsca w autobusie ( z wyjątkiem przerw na spożycie posiłków lub awarii.).

4. Kierowca autobusu obowiązany jest ruszyć z przystanku po uprzednim sprawdzeniu, że wszystkie osoby wsiadające są wewnętrz autobusu, a wysiadające opuściły autobus.

 

§ 9

1. Pasażerowie stojący w czasie jazdy powinni trzymać się uchwytów lub poręczy.

2. Za bezpieczeństwo przewożonego dziecka w wózku odpowiada rodzic lub opiekun.

3. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym „na żądanie” obowiązany jest wcześniej uprzedzić o tym kierowcę autobusu, a osoba zamierzająca wsiąść na takim przystanku dać odpowiednio wcześniej znak przez wyraźne podniesienie ręki.

 

§ 10

1. W autobusach wyznaczone są odpowiednio oznakowane miejsca:

a) dla osób z dzieckiem na ręku (dotyczy również kobiet ciężarnych),

b) dla inwalidów.

2. Pasażer, który zajmuje miejsce oznaczone jak w pkt. 1 obowiązany jest zwolnić miejsce w razie zgłoszenia się na nie innej osoby, dla której miejsce takie jest przeznaczone.

 

§ 11

1. Pasażer obowiązany jest po wejściu do autobusu bezzwłocznie i bez wezwania skasować bilet oraz zachować do kontroli.

2. Kierowca sprzedaje bilety jednorazowe podczas postoju na przystanku.

 

§ 12

1. Z autobusu można usunąć osoby:

a) nietrzeźwe, zachowujące się agresywnie wobec współpasażerów i kierowcy autobusu,

b) wzbudzające odrazę brudem lub niechlujstwem,

c) które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla współpasażerów.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu uzyskania pomocy, kierowca autobusu może zjechać z trasy przejazdu do najbliższego komisariatu Policji lub Straży Miejskiej.

 

§ 13

1. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierowcy w sposób ograniczający jego pole widzenia oraz w sposób utrudniający kierującemu prowadzenie autobusu.

2. Kierowcy autobusu zabrania się w czasie jazdy prowadzenia rozmów, spożywania posiłków i palenia tytoniu.

3. Zabrania się w autobusach:

a) otwierania drzwi autobusu podczas jazdy,

b) dawania nieuzasadnionego sygnału odjazdu lub zatrzymania autobusu,

c) palenia tytoniu,

d) zanieczyszczania i zaśmiecania autobusu lub niszczenia jego urządzeń oraz

wyposażenia,

e) wychylania się z autobusu i opierania się o drzwi podczas jazdy,

f) spożywania artykułów spożywczych (lodów, hamburgerów, hot-dogów, frytek, itp.)

ze względu na możliwość pobrudzenia odzieży współpasażerów lub

zanieczyszczenia wnętrza autobusu,

g) wchodzenia do autobusu w łyżworolkach lub wrotkach i innych tworzących

zagrożenie,

h) grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub

zakłócania w inny sposób spokoju w autobusie,

i) żebrania,

j) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z autobusu w czasie jazdy lub na postoju,

k) wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia,

l) wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych,

ł) prowadzenia rozmów z kierowcą

 

§ 14

1. Pasażer zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi w autobusach, a także uciążliwy lub zachowujący się agresywnie w stosunku do innych pasażerów, który nie stosuje się do wezwań kierowcy autobusu, personelu kontroli ruchu i biletów obowiązany jest opuścić autobus na ich żądanie na najbliższym przystanku.

2. W przypadku, gdy pasażer odmówi opuszczenia autobusu, kierowca autobusu, personel kontroli ruchu i biletów mogą zwrócić się o interwencję Policji lub Straży Miejskiej.

3. Pasażerowi, w przypadku o którym mowa w pkt. 1 nie przysługuje zwrot ceny biletu, natomiast pokrywa on koszt ewentualnego spowodowania zatrzymania ruchu.

 

ROZDZIAŁ II

PRZEWÓZ RZECZY I BAGAŻU RĘCZNEGO

 

§ 15

1. Pasażerowie mogą przewozić w autobusach rzeczy i bagaż ręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia ich w autobusie, aby nie utrudniały korzystania z przewozu innym pasażerom i nie narażały ich na szkody, a także nie zagrażały lub utrudniały prowadzenie autobusu.

2. Bagażu, rzeczy i zwierząt nie można umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

 

§ 16

1. Opłacie bagażowej, według obowiązującej taryfy podlegają:

a) bagaż przekraczający swoją wielkością rozmiar 20x40x60 cm,

b) plecak ze stelażem,

c) psy i inne zwierzęta większe w kagańcu i na smyczy,

d) wózki dziecięce . W czasie przewozu dziecko musi być wyjęte z wózka jeśli nie jest zabezpieczone szelkami zapobiegającymi przed wypadnięciem z wózka.

 

2. Nie podlegają opłacie za przewóz:

a) przedmioty nie przekraczające rozmiaru 20x40x60 cm,

b) małe zwierzęta trzymane na kolanach lub rękach,

c) wózki dziecięce składane ( w stanie złożonym),

d) instrumenty muzyczne,

e) wózki inwalidzkie.

 

§ 17

Zabrania się przewozić w autobusach:

1. Psów nie mających założonego kagańca, nie trzymanych na smyczy i bez aktualnego świadectwa szczepienia psa.

2. Innych niebezpiecznych zwierząt.

3. Przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenia ciała lub odzieży, albo które mogą uszkodzić lub zanieczyścić autobus (ostrych narzędzi, szyb, otwartych naczyń ze smarami lub farbami, itp.).

4. Przedmiotów cuchnących, łatwopalnych wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych.

5. Przedmiotów wywołujących uczucie odrazy.

6. Broni, amunicji – z wyjątkiem dopuszczenia do przewozu na odrębnych warunkach określonych odrębnymi przepisami i nie stosuje się do osób uprawnionych do jej noszenia ze względu na pełnioną funkcję.

7. Rowerów.

 

§ 18

1. W przypadku stwierdzenia, że osoba korzystająca z autobusu nie stosuje się do przepisów

§ 17, kierowca autobusu lub kontroler ruchu i biletów są upoważnieni do wezwania takiego pasażera do opuszczenia autobusu na najbliższym przystanku.

2. Pasażer obowiązany jest zastosować się do wezwania, o którym mowa w pkt. 1 .

3.W przypadku, gdy pasażer odmówi opuszczenia autobusu, kierowca autobusu, kontroler

ruchu i biletów mogą zwrócić się o interwencję Policji lub Straży Miejskiej.

4.Pasażerowi, w przypadkach określonych w pkt. 1 nie przysługuje zwrot ceny biletu.

 

§ 19

1. Pasażer sprawuje nadzór nad przewożonymi rzeczami, bagażem i zwierzętami.

2. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w związku z przewozem rzeczy, bagażu i zwierząt.

3. Zakład komunikacyjny odpowiada za rzeczy, bagaż i zwierzęta w przypadku, gdy szkoda powstała z jego winy.

 

ROZDZIAŁ IV

KONTROLA BILETÓW

 

§ 20

1. Pasażer zobowiązany jest posiadać ważny bilet podczas przejazdu.

2. Ważnym biletem jest taki bilet, który łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada nadruk – „ZKM Szczytno Sp. z o.o.”,

b) jest o odpowiednim nominale cenowym,

c) jest prawidłowo skasowany,

d) jest nie zniszczony.

3. Obowiązkiem pasażera jest niezwłocznie skasować bilet (zaraz po wejściu do autobusu).

 

§ 21

Zabrania się odstępować skasowanego biletu innej osobie.

 

 

§ 22

1. Pasażer obowiązany jest na wezwanie kontrolera biletów lub osoby upoważnionej do kontroli okazać:

a) ważny bilet,

b) w przypadku posiadania ulgi do przejazdu – ważny bilet ulgowy i dokument

uprawniający do ulgi,

c) w przypadku przejazdu bezpłatnego – dokument uprawniający do takiego przejazdu.

2. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu i za naruszenie § 17 tj. zabierania ze sobą do autobusu zwierząt i rzeczy wyłączonych z przewozu, kontroler lub osoba upoważniona do kontroli pobiera opłatę dodatkową.

3. W przypadku odmowy uiszczenia żądanej opłaty kontroler lub osoba upoważniona do kontroli biletów wzywa pasażera do okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i na jego podstawie sporządza protokół stanowiący dowód jazdy bez ważnego biletu.

4. Kontroler lub osoba upoważniona do kontroli biletów upoważniona jest do udaremnienia opuszczenia autobusu przez pasażera, który nie posiada ważnego biletu. Odmowa uiszczenia opłaty lub okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość uzasadnia wezwanie Policji lub Straży Miejskiej.

 

§ 23

Osobami upoważnionymi do kontroli biletów są kontrolerzy biletów lub osoby upoważnione legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.

 

§ 24

Identyfikator, o którym mowa w pkt. 1 powinien zawierać następujące informacje: - nadruki z napisem ZKM – Szczytno Sp. z o.o. lub firmy upoważnionej do kontroli przez ZKM Szczytno Sp. z o.o. - numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli dokumentów przewozu osób, - zdjęcie kontrolującego, zakres uprawnień, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.

 

§ 25

Kontroler lub osoba upoważniona do kontroli biletów, w razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet lub dokument upoważniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony, upoważniona jest do ich zatrzymania za pokwitowaniem.

 

 

ROZDZIAŁ V

OPŁATY DODATKOWE

 

§ 26

Ustala się opłatę dodatkową :

1. Za przejazd bez ważnego dokumentu przewozu ( biletu) – jako 50-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego na liniach miejskich,

2. Za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu – jako 40-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego na liniach miejskich,

3. Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny lub za dowóz pasażera bez ważnego biletu na Policję w celu ustalenia tożsamości, podróżny obowiązany jest uiścić opłatę dodatkową ustaloną jako 150-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego na liniach miejskich.

4. Za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt – jako 20-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego na liniach miejskich,

5. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty wysokość opłat dodatkowych ustalonych w sposób określony w ust. 1,2,3 i 4 obniża się o 30%.

6. Jeżeli w czasie kontroli pasażer nie okaże imiennego biletu miesięcznego lub dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego obowiązany jest w ciągu 7 dni do udokumentowania jego posiadania oraz uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% opłaty dodatkowej, pobrana opłata dodatkowa podlega zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty – umorzeniu.

 


ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 27

1. Odwołania i wyjaśnienia w sprawach związanych z kontrolą biletów rozpatruje Prezes Zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Szczytnie Sp. z o.o. ul. Kościuszki 9 lub osoba przez niego upoważniona.

2 Wszelkie skargi, wnioski i wyjaśnienia w sprawach związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej należy kierować na adres:

 

Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
12-100 Szczytno, ul. Kościuszki 9
tel/fax (089) 624 33 54


Design by DoIT