ZKM Szczytno

regulamin przewozu osób, rzeczy, bagażu ręcznego i zwierząt autobusami zKM szczytno

 • REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY, BAGAŻU RĘCZNEGO I ZWIERZĄT AUTOBUSAMI ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZYTNIE

 • ROZDZIAŁ  I – PRZEPISY OGÓLNE
 •  § 1
 •  1. Pasażer odpowiada wobec zakładu komunikacyjnego za wszelkie powstałe z jego winy  szkody w autobusie wskutek uszkodzenia lub zniszczenia w związku z przewozem osób,  rzeczy i zwierząt.
 • 2. Zakład komunikacyjny odpowiada za rzeczy i zwierzęta w przypadku, gdy szkoda powstała  z jego winy.
 • 3. W razie awarii lub uszkodzenia autobusu w czasie jazdy pasażerowi przysługuje prawo kontynuowania jazdy następnym autobusem tej samej linii przebiegającej tą samą trasą, albo autobusem zastępczym podstawionym przez zakład komunikacyjny.
 • 4. Znalazca rzeczy pozostawionej w autobusie powinien przekazać tę rzecz kierowcy autobusu.
 •  
 • ROZDZIAŁ  II – PRZEWÓZ OSÓB
 • § 2
 • 1. Wsiadanie do autobusu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach i po całkowitym zatrzymaniu się autobusu.
 • 2. Wsiadanie do autobusu na przystankach końcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy. W tym czasie pasażerowie nie mogą przebywać    w pojeździe.
 • 3. Kierowca autobusu po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy zobowiązany jest niezwłocznie podjechać autobusem do przystanku dla wsiadających w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcia miejsca w autobusie (z wyjątkiem przerw na spożycie posiłków lub awarii).
 • 4. Kierowca autobusu obowiązany jest ruszyć z przystanku po uprzednim sprawdzeniu, że wszystkie osoby wsiadające są wewnątrz autobusu, a wysiadające opuściły autobus.
 • 5. Pasażerowie stojący w czasie jazdy powinni trzymać się uchwytów lub poręczy.
 • 6. Za bezpieczeństwo przewożonego dziecka w wózku odpowiada rodzic lub opiekun.
 • 7. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym „na żądanie” obowiązany jest wcześniej uprzedzić o tym kierowcę autobusu, a osoba zamierzająca wsiąść na takim przystanku dać odpowiednio wcześniej znak przez wyraźne podniesienie ręki.
 • 8. W autobusach wyznaczone są odpowiednio oznakowane miejsca:
 • a) dla osób z dzieckiem na ręku (dotyczy również kobiet ciężarnych),
 • b) dla inwalidów.
 • 9. Pasażer, który zajmuje miejsce oznaczone jak w ust. 8 obowiązany jest zwolnić miejsce w razie zgłoszenia się na nie innej osoby, dla której miejsce takie jest przeznaczone.
 • 10. Z autobusu można usunąć osoby:
 • a) nietrzeźwe, zachowujące się agresywnie wobec współpasażerów i kierowcy autobusu,
 • b) wzbudzające odrazę niedbalstwem i zaniedbaniem,
 • c) które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla współpasażerów.
 • 11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu uzyskania pomocy, kierowca autobusu może zjechać  z trasy przejazdu do najbliższego komisariatu Policji lub Straży Miejskiej.
 • 12. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierowcy w sposób ograniczający jego pole widzenia oraz w sposób utrudniający kierującemu prowadzenie autobusu.
 • 13. Kierowcy autobusu zabrania się w czasie jazdy prowadzenia rozmów, spożywania posiłków  i palenia tytoniu.
 • 14. Zabrania się w autobusach:
 • a) otwierania drzwi autobusu podczas jazdy,
 • b) dawania nieuzasadnionego sygnału odjazdu lub zatrzymania autobusu,
 • c) palenia tytoniu i piciu alkoholu, oraz stosowania innych używek,
 • d) zanieczyszczania autobusu lub niszczenia jego urządzeń oraz wyposażenia,
 • e) wychylania się z autobusu i opierania się o drzwi podczas jazdy,
 • f) spożywania wszelkich artykułów spożywczych
 • g) wchodzenia do autobusu w łyżworolkach lub wrotkach i innych tworzących zagrożenie,
 • h) grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub   zakłócania w inny sposób spokoju w autobusie,
 • i) żebrania,
 • j) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z autobusu w czasie jazdy lub na postoju,
 • k) wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia,
 • l) wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych,
 • ł) prowadzenia rozmów z kierowcą
 •  
 •  §  3
 •  1. Pasażer zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi w autobusach, nie stosujący  się do przepisów Regulaminu w tym § 2 ust. 14 oraz § 6 a także uciążliwy lub zachowujący się agresywnie w stosunku do innych pasażerów, który nie stosuje się do wezwań kierowcy autobusu, personelu kontroli ruchu obowiązany jest opuścić autobus na ich żądanie na najbliższym przystanku.
 • 2. W przypadku, gdy pasażer odmówi opuszczenia autobusu, kierowca autobusu, personel kontroli ruchu mogą zwrócić o interwencję Policji lub Straży Miejskiej.
 • 3. Pasażer, w przypadku o którym mowa w ust. 2 pokrywa koszt ewentualnego spowodowania zatrzymania ruchu.
 •  
 •  ROZDZIAŁ  III
 • PRZEWÓZ RZECZY I BAGAŻU RĘCZNEGO
 • § 4
 • 1. Pasażerowie mogą przewozić w autobusach rzeczy i bagaż ręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia ich w autobusie, aby nie utrudniały korzystania z przewozu innym pasażerom i nie narażały ich na szkody, a także nie zagrażały lub utrudniały prowadzenie autobusu.
 • 2. Bagażu, rzeczy i zwierząt nie można umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
 •  
 •  § 5
 • W czasie przewozu dziecko musi być wyjęte z wózka  jeśli nie jest zabezpieczone szelkami zapobiegającymi przed wypadnięciem z wózka.
 •  
 • § 6
 • Zabrania się przewozić w autobusach:
 • 1. Psów nie mających założonego kagańca, nie trzymanych na smyczy i bez aktualnego świadectwa szczepienia psa.
 • 2. Innych niebezpiecznych zwierząt.
 • 3. Przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenia ciała lub odzieży, albo które mogą uszkodzić lub zanieczyścić autobus (ostrych narzędzi, szyb, otwartych naczyń ze smarami lub farbami, itp.).
 • 4. Przedmiotów wydających odór, łatwopalnych wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych.
 • 5. Przedmiotów wywołujących uczucie odrazy.
 • 6. Broni, amunicji – z wyjątkiem dopuszczenia do przewozu na odrębnych warunkach określonych odrębnymi przepisami i nie stosuje się do osób uprawnionych do jej noszenia ze względu na pełnioną funkcję.
 • 7. Pojazdów o napędzie elektrycznym typu hulajnogi, skutery i rowery.
 •  
 •  ROZDZIAŁ  IV
 • KONTROLA BILETÓW
 •  
 • § 7
 •  Korzystanie z autobusów komunikacji miejskiej Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Szczytnie jest bezpłatne.
 •  
 •  ROZDZIAŁ  V
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 •  
 •  § 8
 •  1. Odwołania i wyjaśnienia w sprawach związanych naruszeniem niniejszego regulaminu rozpatruje Prezes Zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Szczytnie Sp. z o.o. ul. Mrongowiusza 1D            w Szczytnie lub osoba przez niego upoważniona.
 • 2 Wszelkie skargi, reklamacje i  wnioski w sprawach związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej należy kierować na adres:
 • Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
 • 12 – 100 Szczytno, ul. Mrongowiusza 1D, Tel. 89 624 33 54
 • 3. Terminy rozpatrywania skarg i reklamacji wynoszą 30 dni od daty ich złożenia  lub doręczenia.