ZKM Szczytno

Uprawnienia do ulg

UPRAWNIENIA DO ZWOLNIEŃ W OPŁATACH ZA PRZEJAZDY
ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

I. DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW NA WSZYSTKICH LINIACH UPRAWNIENI SĄ:

1. Posłowie i senatorowie RP – na podstawie legitymacji poselskiej lub senatorskiej.

2. Dzieci przed ukończeniem 4 lat życia – na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna.

3. Osoby represjonowane, będące inwalidami oraz przewodnicy towarzyszący – na podstawie legitymacji osoby represjonowanej, wystawionej przez ZUS).

4. Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczani do I grupy inwalidzkiej oraz przewodnicy towarzyszący inwalidzie – na podstawie książeczki inwalidy wojennego lub wojskowego.

5. Ociemniali i niewidomi oraz ich przewodnicy – na podstawie legitymacji inwalidzkiej z wpisem o zaliczeniu niepełnosprawności do inwalidztwa i dowodu osobistego. Przejazd bezpłatny dla przewodnika przysługuje na podstawie oświadczenia inwalidy.

6. Inwalidzi całkowicie niezdolni do pracy oraz do samodzielnej egzystencji wraz z przewodnikiem – na podstawie legitymacji inwalidzkiej z wpisem o zaliczeniu inwalidy do grupy inwalidztwa i dowodu osobistego. Bezpłatny przejazd dla opiekuna przysługuje na podstawie oświadczenia inwalidy.

7. Osoby z niepełnosprawnością narządów ruchu korzystający z wózków inwalidzkich wraz z opiekunem – na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzającego niesprawność narządu ruchu lub orzeczenie stwierdzające umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności narządu ruchu i dowodu osobistego – korzystający z wózków inwalidzkich.

8. Honorowi dawcy krwi I stopnia – na podstawie aktualnej legitymacji „Zasłużony Dawca Krwi I Stopnia”.

9. Pracownicy socjalni Miejskiego i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
– na podstawie zaświadczenia potwierdzającego fakt wykonywania pracy w środowisku oraz dowodu osobistego.

10. Osoby, które ukończyły 70 lat życia – na podstawie dokumentu opatrzonego zdjęciem umożliwiającym ustalenie tożsamości i wieku danej osoby.

II. DO KORZYSTANIA Z BILETÓW ULGOWYCH (tj. 50% wartości biletu normalnego)
NA WSZYSTKICH LINIACH UPRAWNIENI SĄ:

1. Studenci szkół wyższych – na podstawie legitymacji studenckiej.

2. Dzieci w wieku od 4 do 7 lat – na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna.

3. Emeryci, renciści – na podstawie legitymacji emeryta, rencisty wraz z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

4. Młodzież dotknięta inwalidztwem i niepełnosprawna – na podstawie orzeczenia o inwalidztwie lub stopniu niepełnosprawności.

5. Kombatanci – na podstawie zaświadczenia wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

6. Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

7. Inwalidzi słuchu – członkowie Polskiego Związku Głuchych – na podstawie zaświadczenia wydanego przez Polski Związek Głuchych.

III. Do korzystania z biletów ulgowych, przeznaczonych dla posiadaczy Szczycieńskiej Karty Dużej Rodziny, na wszystkich liniach uprawnieni są członkowie rodzin wielodzietnych zamieszkujących w Szczytnie – na podstawie ważnej Szczycieńskiej Karty Dużej Rodziny wraz z dokumentem opatrzonym zdjęciem umożliwiającym ustalenie tożsamości osoby lub legitymacji szkolnej, lub studenckiej). Pasażer korzystający z biletu ulgowego lub bezpłatnego przejazdu, jest zobowiązany posiadać przy sobie i okazać na żądanie kontroli biletowej dokument uprawniający do takiego przejazdu. Pasażer ma prawo żądać od kontrolera okazania uprawnień do prowadzenia kontroli (legitymacja ze zdjęciem i numerem służbowym). Kontroler ma prawo do pobrania opłaty specjalnej gotówkowej lub nałożenia opłaty kredytowej na pasażera popełniającego wykroczenie taryfowe. Wręcza wówczas pasażerowi odpowiedni, wypełniony druk opłaty specjalnej potwierdzony swoim numerem służbowym i podpisem.

Kontroler ma prawo:

1. W razie odmowy zapłacenia należności – żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego.

2. W razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu – ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego podjęcia czynność zmierzających do ustalenia jego tożsamości.

3. Do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez kontrolera.

4. Podróżny, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, mimo braku odpowiedniego dokumentu przewozu, odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu, umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości podlega karze grzywny. (Podstawa: Prawo Przewozowe Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz.601, art. 33a ,rozdział 10a).